Gleeft dir, datt…

d’Droen vun engem Aluhutt eng Kontroll duerch Ausserierdescher verhënnert?
d’Droen vun engem Aluhutt eng Kontroll duerch Ausserierdescher verhënnert?
d’Droen vun engem Aluhutt eng Kontroll duerch Ausserierdescher verhënnert?
oder
oder