Gleeft dir, datt…

déi mächtegst Perséinlechkeete op der Welt Reptiloiden a Mënscheform sinn?
déi mächtegst Perséinlechkeete op der Welt Reptiloiden a Mënscheform sinn?
déi mächtegst Perséinlechkeete op der Welt Reptiloiden a Mënscheform sinn?
oder
oder