Gleeft dir, datt…

d’Moundlandung an engem Filmstudio gedréit ginn ass?
d’Moundlandung an engem Filmstudio gedréit ginn ass?
d’Moundlandung an engem Filmstudio gedréit ginn ass?
oder
oder