Gleeft dir, datt…

d’Medien eis beléien?
d’Medien eis beléien?
d’Medien eis beléien?
oder
oder