Gleeft dir, datt…

d’Konzept vun der globaler Erwiermung vun a fir d’Chinesen erfonnt gouf?
d’Konzept vun der globaler Erwiermung vun a fir d’Chinesen erfonnt gouf?
d’Konzept vun der globaler Erwiermung vun a fir d’Chinesen erfonnt gouf?
oder
oder