Gleeft dir, datt…

d’Fligeren eis mat Chemikalie besprayen?
d’Fligeren eis mat Chemikalie besprayen?
d’Fligeren eis mat Chemikalie besprayen?
oder
oder