Gleeft dir, datt…

d’Barcoden schiedlech Energien ausstralen?
d’Barcoden schiedlech Energien ausstralen?
d’Barcoden schiedlech Energien ausstralen?
oder
oder